REGULAMIN REZERWACJI ORAZ POBYTU

W OŚRODKU KONFERENCYJNO-REKOLEKCYJNYM

W PORSZEWICACH

I Definicje 

§ 1

W niniejszym regulaminie rezerwacji oraz pobytu w ośrodku konferencyjno-rekolekcyjnym w Porszewicach, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

 1. „Usługodawca” – Uroczysko Porszewice Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, (90-303) przy ul. Brzeźnej 18/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 811453, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 7252294447, REGON 38478553200000; kapitał zakładowy 10 000 zł;

e-mail: recepcja@uroczyskoporszewice.pl, tel. 42 211 85 00;

Adres do korespondencji: Porszewice 24 C, 95-200 Pabianice

 1. „Serwis” – serwis internetowy znajdujący się na stronie internetowej  https://uroczyskoporszewice.pl/ oraz jej podstronach,
 2. „Gość” – każda osoba, która, zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie usług; pojęcie to oznacza również osobę, która jest w trakcie dokonywania rezerwacji pobytu w Ośrodku;
 3. „Konsument” –osobę zdefiniowaną w przepisie 221 Kodeksu cywilnego,
 4. „PB jednoosobowy” – osobę fizyczna zawierająca w ramach Sklepu ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

 

II Postanowienia ogólne 

§ 2

Regulamin określa zasady:

 1. świadczenia usług przez Usługodawcę w Ośrodku Konferencyjno-Rekolekcyjnym w Porszewicach (zwany dalej „Ośrodkiem”);
 2. zasady korzystania z Ośrodka przez jego Gości;
 3. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Gości, polegających na umożliwieniu opłacenia rezerwacji za pośrednictwem Serwisu przy wykorzystaniu systemów płatności elektronicznej.

§ 3

 1. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Gościa. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 2. Do prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą bowiem do utrzymania sesji podczas procesu realizacji płatności za pośrednictwem serwisów płatności elektronicznej. Szczegółowe informacje o plikach cookies zawarte są w polityce prywatności.
 3. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

 

III Dokonanie rezerwacji 

§ 4

 1. Zgłoszenie pobytu w Ośrodku niezależnie od jego rodzaju wiąże się z koniecznością dokonania rezerwacji i wpłacenia zadatku.
 2. Rezerwacji dokonać można drogą e-mail, telefonicznie lub osobiście.
 3. W ciągu 7 dni od dokonania rezerwacji Goście zobowiązani są do wpłaty zadatku w kwocie odpowiadającej 10% ceny zarezerwowanego pobytu albo w wysokości określonej w rezerwacji tytułem zadatku. W tytule przelewu/wpłaty należy podać imię i nazwisko osoby albo dane instytucji, na rzecz której dokonywana jest rezerwacja oraz termin realizacji.
 4. Pozostała należność wynikająca z zamówionych usług powinna zostać dokonana na trzy dni przed datą przyjazdu do Ośrodka (chyba, że umowa stanowi inaczej).
 5. Rozliczenie usług dodatkowych nastąpi nie później niż w ostatnim dniu pobytu Gościa w Ośrodku.
 6. W razie braku zapłaty należności, o której mowa w ustępie powyżej, Ośrodkowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach należących do Gościa.
 7. Goście mają prawo do bez kosztowego anulowania Rezerwacji w razie wystąpienia ze stosownym oświadczeniem nie później niż na 60 dni przed datą wskazaną w rezerwacji jako termin przyjazdu. W takim wypadku, zadatek zostanie zwrócony.

§ 5

 1. Dostępne są następujące sposoby płatności: system płatności elektronicznej, przelew tradycyjny lub osobiście. Postanowienia § 4 ust. 3-7 stosuje się odpowiednio.
 2. W przypadku dokonywania zapłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznej, o którym mowa w ust. 1, Gość jest obowiązany wskazać ilość zamawianej usługi (nocleg/wyżywienie) oraz kwotę wpłaty. Następnie, nastąpi przekierowanie do wybranej platformy płatności. Warunki świadczenia usług za pośrednictwem systemów płatności elektronicznej określają odrębne regulaminy dostępne na stronach dostawców.

§ 6

Gość wyraża zgodę na stosowanie przez Usługodawcę w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

§ 7

Usługodawca informuje, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi oraz PB Jednoosobowemu od umów o świadczenie usług z uwagi na wyłączenie przewidziane art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.), który dotyczy usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, gastronomii oraz usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 

IV Prawa i obowiązki

 

§ 8

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się pierwszego dnia od godz. 16:00 i kończy o godz. 10:00 dnia następnego.
 2. W uzgodnionym dniu Gość powinien opuścić pokój hotelowy najpóźniej o godzinie 10:00 i pozostawić go w nienaruszonym stanie.
 3. Gość, w przypadku chęci przedłużenia pobytu w Ośrodku zobowiązany jest do poinformowania o tym recepcji hotelu najpóźniej do godziny 9.00 w ostatnim dniu pobytu. Ośrodek zastrzega sobie prawo odmowy przedłużenia pobytu w przypadku braku wolnych miejsc noclegowych.
 4. Na terenie Ośrodka należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.
 5. Zwierzęta domowe mogą być obecne wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Ośrodka, która wymaga formy dokumentowej pod rygorem nieważności,
 6. W Ośrodku obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
 7. Goście mają prawo do korzystania z parkingu według wskazań Ochrony zajmującej się porządkiem na terenie całego obiektu.
 8. Z uwagi na bezpieczeństwo Gości i personelu oraz prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka zabrania się przenoszenia i przestawienia wszelkich mebli i sprzętów będących własnością Ośrodka.
 9. Goście zobowiązani są do przestrzegania poleceń kierownictwa i obsługi Ośrodka.
 10. Goście mają obowiązek zgłoszenia w recepcji wszelkich uwag i usterek dotyczących pokoju niezwłocznie po zameldowaniu.
 11. Zgubienie klucza przez Gościa wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł.
 12. Goście mają obowiązek zgłosić diety żywieniowe najpóźniej na 5 dni przed przyjazdem.
 13. Gościom korzystającym z usług Ośrodka zabrania się wchodzenia i przebywania w pomieszczeniach pracowniczych, kuchni, magazynach.
 14. Na terenie Ośrodka zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek sprzedaży – prawo takie posiada tylko i wyłącznie Usługodawca.
 15. Na terenie Ośrodka można spożywać posiłki i napoje zakupione wyłącznie w Ośrodku.
 16. Do dyspozycji Gości jest Kaplica oraz korzystanie z sali konferencyjnej (dostosowanej do wielkości grupy). Pozostałe udogodnienia należy ustalać z Usługodawcą.
 17. Szczegółowy cennik oraz oferta dostępne są na stronie internetowej Ośrodka.

 

V Odpowiedzialność

§ 9

 1. Ośrodek ponosi odpowiedzialność materialną za rzeczy wniesione przez Gościa na teren Ośrodka zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy mechaniczne Gości pozostawione na bezpłatnym, niestrzeżonym parkingu znajdującym się terenie przynależnym do terenu Ośrodka ani za rzeczy znajdujące się w pojazdach.
 3. Goście zaciągają we własnym zakresie zobowiązanie polegające na zagwarantowaniu, że odwiedzające je osoby nie dokonają uszkodzeń Ośrodka. Ośrodek zastrzega sobie możliwość obciążenia Gości odpowiedzialnością za szkody związane z uszkodzeniami lub utratą wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka powstałych z winy Gości lub odwiedzających ich osób. Postanowienie to nie ma zastosowania do Konsumentów oraz PB Jednoosobowych.
 4. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżających gości w pokoju będą odesłane na koszt Gości na adres przez nich wskazany. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji Ośrodek przechowa te przedmioty przez okres 3 miesięcy od daty zakończenia pobytu Gości.
 5. Dzieci poniżej 13 roku życia powinny znajdować się na terenie Ośrodka pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni mogą ponosić odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez dzieci.

 

VI Postępowanie reklamacyjne 

§ 10

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę można składać pisemnie na adres Usługodawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a lub mailowo na następujący adres e-mail: recepcja@uroczyskoporszewice.pl.
 2. W reklamacji należy podać: dane kontaktowe Gościa umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

 

VII Zmiany regulaminu 

§ 11

 1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu, w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
 2. wprowadzenia przez Usługodawcę nowych usług, związanych z Serwisem,
 3. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony w zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.
 4. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Usługodawca poinformuje za pośrednictwem Serwisu o nowej treści Regulaminu na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.

 

VIII Postanowienia końcowe 

§ 12

W trakcie korzystania z Serwisu oraz korespondencji z Usługodawcą zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

§ 13

Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

§ 14

Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów objętych Regulaminem jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, z wyłączeniem sporów przeciwko Konsumentom oraz PB jednoosobowym, gdzie zastosowanie znajdą ogólnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące właściwości sądów.

§ 15

Regulamin jest dostępny w siedzibie Usługodawcy oraz na stronie https://uroczyskoporszewice.pl/